>> شماره 54

برند و برندسازی در هنر معاصر / گرد آوری و ترجمه: مهدیه کرد

در مقام نظر، می بایست رابطه ای میان ارزش تاریخی و فرهنگی هنرمند و ارزش اثر وی در بازار وجود داشته باشد. یعنی هرچه میزان تأثیر‌گذاری هنرمند در تاریخ هنر بیشتر باشد ارزش آثار وی در بازار هم باید بیشتر باشد. اما در واقعیت همیشه اینطور نیست و در طول تاریخ هنرمندان بزرگ بسیاری برای اقبال در بازار تقلاها كرده‌اند كه نمونه بسیار مشهور آن ونسان ون‌گوگ است ...