>> شماره 55

برند‌سازی برای شهرها / جولیا وینفیلد ففکوئون / نغمه یزدان‌پناه

هدف اصلی این مقاله تعیین تأثیر استراتژیِ برندسازی برای شهرهاست و به بررسی شهرها به مثابه برندهای تجاری و برندسازی مؤثر یک شهر خواهد پرداخت...