15

برنامه‌ی سفر / گای برِت / علی ادیب‌راد

چه واژه‌هایی را باید درباره‌ی تجاربِ به تمامی جسمی ومادی خود به کار گیریم؟ تجاربی که پیش از آنکه واژه‌ها بتوانند آنها را ترتیب بخشند و دربرگیرند ما را عمیقاً به گونه‌ای گیج‌کننده متأثر از خویش ساخته‌اند؟ ما باید از واژه‌ها بهره گیریم، اما تنها باید امیدوار بود که آنها مارا به آن مادیت و گیجی بازگردانند، به آنچه که در آغاز پرسش بود و قابلیت، با همه‌ی جنبه‌ها و پاسخ‌هایش.