شماره 56 برش، رتوش و دیگر مسائل / حمیده نوری‌نیارکی

در طول سالیان مختلف، هنرمندان این کشور شاهد موانع و مشکلات فراوانی برسرراه تولید و ارائه آثارشان بوده‌اند. انواع محدودیت‌ها و ممیزی در آثار، بی‌توجّهی به تولیدات آنها و عدم حمایت مادّی و معنوی از قشرهای مختلف هنری از جمله عکاسان، سبب کاهش رشد چشمگیر هنر عکاسی، بوده است.مقاله پیش رو تلاشی است در جهت نمایاندن تأثیر قوانین و هنجارهای اجتماعی بر عکاسان معاصر ایران...