62

بررسی رسانه: گرافیک متحرک / نیکسا بابیک، جسینکا پیبرنیک، نیکلا مرواک / مهدیه کرد

اين مقاله به بررسی رابطه‌ی طراحی، تكنولوژی و تعاملات شكل‌دهنده‌ی گرافيك متحرك می‌پردازد و به ارتباط ميان تكنولوژی رسانه، سيستم‌های هوشمند پروسه خلاقه، مخاطب و روند شكل‌گيری محتوا اشاره می‌كند. گرافيك متحرك يكی از شيوه‌های بيان است كه امروزه توسط بسياری به‌كار گرفته می‌شود و با وجود تمامی مزايا و محدوديت‌هايش در مقايسه با طراحی غیرمتحرک در سال‌های اخير جايگاهی را به‌دست آورده كه نصيب هيچ يك از شيوه‌های بيان و ارتباط نشده است. اين تغيير در رابطه ميان مصرف‌كننده/مخاطب و توليد‌كننده/طراح ، بی‌شك محصول تغيير بزرگ ديگری است كه همان ساختار فضای ديجيتالی است. مقاله پيش رو با استفاده از شيوه‌های تحليل رسانه‌ای به بررسی جنبه‌های روايی و تكنيكی گرافيك متحرك می پردازد. ...