38

بررسیِ قابلیتِ تشخیص و خوانایی در حروف متن فارسی / مرجان زاهدی

طراحی حروف متن، یكی از بنیادی‌ترین وظایف حرفه طراحی گرافیك دانسته می‌شود. قلم‌ها بخشی از ابزار طراحی هستند كه طراح با توجه به نیاز خویش یكی از آنها را برمی‌گزیند. هدف نخست این مقاله، شناخت آناتومی حروف الفبای زبان فارسی است. این مقاله با نگاه به پژوهش‌های انجام‌شده درباره اسكلت و ساختار حروف زبان انگلیسی، به واكاوی و شناخت دوباره اسكلت و ساختارِ حروف زبانِ فارسی می‌پردازد...