2

برتون حمله می‌کند! / ایوون تسکر / علی عامری

زندگی و آثار تیم برتون:

"غریب"، "هولناک"، "آدمی که خود به عجیب بودنش اعتراف می‌کند": تیم برتون و فیلم‌هایش غالباً با اصطلاحات مشابهی توصیف شده‌اند. او که متخصص پرداختن به موضوعات غریب، تصاویر نامتعارف و نشان دادن سویۀ تاریک فرهنگ عامه‌پسند است، خود را به منزلۀ فیلم‌سازی با سبک بصری قوی تثبیت کرده است که علاقه و استعدادی خاص برای تجسم موجودات هولناک (و بدقواره)، عواطف و نوعی احساسات‌گرایی خاص بر پرده سینما دارد.