43

برای روشنایی / مهری بهفر

نگاهی به نقاشی _ متن‌های ثمیلا امیرابراهیمی