>> شماره 44

بدن داشتن، چهره بودن / مجید اخگر

می‌توان بحث در مورد پرتره را با نوعی سنخ‌شناسی كلی آغاز كرد كه به شكلی تقریبی و با لحاظ كردن ساده‌سازی‌هایی كه این نوع تقسیم‌بندی‌های كلی لاجرم با خود دارند، اشكال كلی یا سنخ‌‌هایی را كه نقاشی پرتره در طول تاریخ به خود گرفته است به ما نشان می‌دهد، و نوعی نقشه راهنما در اختیارمان می‌گذارد كه می‌توان مباحث بعدی را بر آن استوار كرد. البته پرتره‌نگاری در حوزه عكاسی با این چشم‌انداز كلی اشتراكات و نقاط تمایزی دارد كه در ادامه بنا به بحث به بعضی از آنها اشاره خواهد شد.