>> شماره 41

بحران هویت / نصرت‌اله مسلمیان

بدون شك گوستاو مالر خود را بیگانه‌ای در میان جمع می‌دید. او متولد بوهیما از یك خانواده یهودی آلمانی بود. فضای آكنده از تعلیق و دلهره در كنار پویایی زندگی، ویژگی و فردیت پررنگی به آثارش داده است. گوش فرا دادن به سمفونی شماره 9 مالر كه اثری است بزرگ و بسیار احساسی و تراژیك، شكلی از غرق شدن در اعماق ذهن، احساس و تجربه رنج را زنده می‌كند.