>> شماره 21

بحران هویت هنر / دونالد کاسپیت / ترجمه: غزاله هدایت

"من"، آگاهانه در تکاپوی گذر از "خویشتن" کاملاً روشن و تعریف شده است و ... با معضل هستی در مقابل سیاست روبه‌رو می‌شود.

اَریک اریکسون، تاریخ حیات و لحظۀ تاریخی