>> شماره 48

بالتوس نقاشی‌ست که از او هیچ نمی‌دانیم / رامین زندوکیلی

اولین نمایشگاه انفرادی بالتوسِ 26 ساله در سال 1934 میلادی، او را در همان شروع کارش به حاشیه فرستاد. در دوران اوج نقاشی انتزاعی و سوررئالیسم، آثار فیگوراتیو و رئالیستی این جوان، تصاویر زنان و دخترانی بودند که با مقیاس‌های آن زمان و شاید در مواردی حتی با مقیاس‌های امروزـ غیر قابل تحمل می‌نمودند. حتی یکی از کارها هم فروش نمی‌رود و بالتوس که با همسرش هم مشکلاتی دارد چند ماه بعد خودکشی می‌کند اما جان سالم به در می‌برد.

بالتوس که هنرش را بیش از هر چیز از مطالعه و کپی برداری از آثار اساتید بزرگ تاریخ هنر آموخته بود از همین اولین مجموعه‌اش نوعی پختگی از خود نشان می‌دهد.