1

بالتوس، نقاش زن‌ها و گربه‌ها/ دیوید سالی، لیزا یوسکاویچ

بالتوس درگذشت. بدون آن‌که تا همین آخر زندگی‌اش، زیبایی دیگری جز آنچه که خودش در خیال می‌پنداشت را تجربه کند. او زیبایی کامل موهوم‌اش را در زندان کوچک و جوراب‌های سفید کوتاه دخترکانی جستجو می‌کرد که بی‌وقوف بر قابلیت‌های زنانگی خود، زیر نور گرم روز و یا کنار آتش بخاری، به نقطه‌ای خیره می‌شدند، غرق در رؤیای کودکی خود. پرده‌های بالتوس، پرده‌های توأمان رویای خالق و مخلوق‌اند. ...