58

بازیابی حواس: ایده و عمل هنر آلمان / مجید اخگر

تز اصلی نوشته‌ای كه پیش رو دارید آن است كه در سنت هنری آلمان ویژگی‌ها و پتانسیل‌هایی برای بهبود هنر معاصر، یا به بیان صریح‌تر، خروج آن از وضعیت بن‌بست فعلی وجود دارد. این پتانسیل‌ها را باید در لایه‌ی محسوس آثار هنری، یا به بیان دقیق‌تر، نوع رابطه‌ی میان لایه‌ی محسوس و مفهوم، جزئی و كلی، و زیبایی شناختی و مفهومی هنر سراغ گرفت. این قطب‌های دوگانه اعم از این‌كه ما به صورت آگاهانه به آنها بیندیشیم یا نه، همواره در آثار هنری وجود دارند و نوع تعادل‌های میان آنها در طول تاریخْ اشكال، جریان‌ها، و سنت‌های هنری مختلف را از یكدیگر متمایز كرده است. فرض این نوشته آن است كه وجه حسانی هنر در هنر معاصر تا حدود زیادی مغفول مانده است، یا به بیان دقیق‌تر تعادل(ها)ی نادرست یا مسئله‌داری میان وجوه حسی و مفهومی و كلی و جزیی بر سرمشق غالب هنر دوران ما حاكم است. ...