>> شماره 17

بازگشت تب نوستالژیک / ایومیشو / وحید حکیم

انتقادات علیه هنر معاصر، بی‌مایگی و ناپایداریش، ویژگی‌های تصنعی‌اش و نهایتاً اینکه با از دست دادن تمام جهان‌شمولی‌اش، دیگر هنر نه، که گونه‌ای حس انحصارطلبی است، به ژانری مطبوعاتی بدل شده است. در فرانسه ژان کلر پایه‌گذار این راه بود...