>> شماره 29

بازگشت به خانه‌ی اول / احمد وکیلی

نقد و بررسی هر جریانی محتاج نگرش علمی و تاریخی است، دور از حاشیه پردازی و متكی بر دانش و كنكاش دقیق- آنچه در فرهنگ ما كمتر یافت می‌شود. شاید دلیل آن هم غلبه فرهنگ شفاهی به جای فرهنگ مكتوب بر اذهان ماست. به هر جهت ایجاد چنین بستری نیاز به مسئولیت و تعهد نویسندگان و اهل قلم دارد و پیش از آن فضایی مدنی و مبتنی بر گفتمان و خود جمعی و تحمل آراء دیگران را می‌طلبد. منتقد باید این تعهد را احساس كند كه فرهنگ مكتوب به عنوان سهمی از تاریخ باقی خواهد ماند. ...