31

بازنگری هویت و جستوجوی زبان شخصی در دهه‌ی 1360 / فائقه بقراطی

تحلیل هویت جدای از شعار و نماد، چون و چرایی مداوم و جاری درباره چگونگی موقعیت ما در زمان و مكان است. هویت در اصل، ویژگی، كیفیت یا مشخصه‌ای است كه تمایز سوژه‌ای (كسی/ چیزی/ موضوعی) را از سوژه‌های دیگر و همزمان تشابه آن را با سوژه‌های معین نشان می‌دهد. لایه‌های گوناگون هویت: فردی، طبقاتی، قومی، ملی، منطقه‌ای و انسانی جملگی در ارتباط با عوامل درونی و برونی، اجتماع، فرهنگ پیرامونی و جهانی شكل می‌گیرند و معنا می‌یابند...