49

بازنگری در وضعیت نقد هنری / مایا نائف / محمد محمدی

این متن بخشی از كتابی است كه در آن دو میزگرد و چندمقاله در مورد وضعیت نقد هنری در شرایط حاضر (سال 2005) آمده است و سپس از برخی از فعالان این حوزه خواسته شده تا ارزیابی خود را از این میزگردها و مقالات ارائه دهند؛ و نهایتاً كتاب از كل این میزگردها، مقالات، و ارزیابی‌های نهایی تشكیل شده است. متن زیر در واقع بخشی از یكی از ارزیابی‌های این كتاب است. در جریان این دو میزگرد، چندین بار به میزگرد دیگری كه گرداننگان نشریه معتبر اكتبر در مورد نقد برگزار و چاپ كرده‌اند اشاره می‌شود، اما به نظر می‌رسد حاضران در عین اشاراتی انتقادی به میزگرد اكتبر، چندان مایل به سخن گفتن در مورد آن نیستند. نویسنده متن زیر بحث خود را به اشاره به این میزگردها پیش می‌برد، اما در عین حال بحث او را می‌توان به عنوان متنی مستقل قرائت كرد. (حرفه‌: هنرمند)