شماره 24

بازنگریِ سوررئالیسم / تئودور آدورنو / مجید اخگر

در مورد سوررئالیسم نظریه‌ای وجود دارد که در بیانیه‌های برتون پی‌ریزی شده است و در حال حاضر پذیرش عام یافته است و ادبیات دست دوم این حوزه را نیز تحت سیطره‌ی خود گرفته است؛ نظریه‌ای که سوررئالیسم را با رؤیا، ناخودآگاهی و شاید با کهن‌الگوهای یونگی مرتبط می‌سازد. و مدعی است که در کولاژها و نوشتارهای خود‌به‌خودی زبان تصویریِ رها شده‌ای یافته است که از آلودگی‌ها و انحرافات منِ آگاه به در امان مانده است...