15

بازار هنر، تجدد، پیشداوری، تکثیر مکانیکی، هنر مصرفی / مهدی سحابی

ملاحظاتی در نقد تعریف‌ها و نتیجه‌گیری‌ها، مقاله‌ی «هنر متجدد - هنر بازاری»