شماره 33

بازار، زیر «نگاه دیگری» / مریم عمرانی

در سال‌های اولیه‌ی انقلاب اسلامی بسیاری از هنرمندان نوگرای ایرانی همچون ماركو گریگوریان، پرویز تناولی، بهمن محصص، حسین زنده‌رودی، ابوالقاسم سعیدی و... از ایران مهاجرت كردند. این‌ها نقاشانی با اسلوب مدرنیستی بودند كه در عین حال گرایشی به سنت داشتند...