15

بازارِ مکاره / همایون عسکری سیریزی

گذاردن آن شده است، آیا می‌توان کماکان خود را اکسپرسیونیست به شمار آورد. این زمانه، زمانه‌ی وارفتگی است. من به رنگ زمانه اشاره دارم. از هرگوشه به ما اصرار می‌کنند که از نوآوری- چه در زمینه‌ی هنر و چه در زمینه‌های دیگر- دست برداریم... "زمانه‌ی" مورد اشاره سالهای پایانی دهه‌ی 1970 در فرانسه به هنگام نگارش کتاب دوران‌ساز "وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره‌ی دانش" اثر ژان فرانسوالیوتاراست. اکنون با دانستن مختصات زمانی و جغرافیایی این زمانه، آیا می‌توانیم آن‌را همچون "وصف الحال" خویش تعبیر کنیم؟