>> شماره 45

ای نامه که می‌روی به سویش… / ثمیلا امیرابراهیمی

بیشتر نوجوانان امروز از تجربه زیبای نامه‌نگاری روی کاغذ و گذاشتن آن در پاکتی مناسب و رفتن به پستخانه و تمبرزدن روی پاکت و انداختن آن در جعبه پست بی‌خبرند. نامه‌نویسی به سبک قدیم تمام لطفش به این بود که نامه سر فرصت و به اندازه‌های عجیب بزرگ مثلاً گاهی هجده یا حتی سی صفحه در یک یا چند نوبت نوشته می‌شد. این نامه‌ها را قرار نبود کسی جز مخاطب واقعی آن بخواند...