71

این یک عکس است/ پویا کریم

به بهانه‌ی سومین سالانه‌ی عکس دانشکده‌ی هنرهای زیبا