2

این است سرگرمی / بردیا سعدی‌نژاد

از یک نقطه نظر تاریخی، پرواضح است، که حرکتی که امروزه از آن به عنوان هنر مفهومی یاد می‌کنیم ریشه در کنکاش‌های عده‌ای هنرمند آمریکاییو یک گروه انگلیسی به نام هنرو زبان در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1960 دارد، که با درونمایه‌ای که در لایه‌های زیرین خود می‌تواند حتی وامدار گونه‌ای رمانتیسم قرن نوزدهمی نیز باشد- اما به شکلی که به یقین، در چارچوب پیچیده‌ی هنر معترض و عصیانگر قرن بیستم می‌طلبد- مسیر خود را طی کرده است. ...