33

ایران: معجزه‌ی بیابان / کیانا فرهودی

گزارشی از مجله‌ی نشنال جئوگرافیک درباره‌ی ایران