33

ایران روی گراوور / زهرا بنی‌عامریان و هدا اربابی

تصاویر ایران در سفرنامه‌های سیاحان اروپایی