33

ایران در اتاق تاریک / مُنا زهتابچی

در ایران پس از سال 1860م عكاسی در برنامه‌ی درسی مدرسه دارلفنون گنجاده شد و نخستین دستاندركاران عكاسی در ایران، در حقیقت اروپاییانی از فرانسه، اتریش و ایتالیا بودند كه در این مدرسه تدریس می‌كردند. اما عكاسی غربیان از ایران تنها محدود به چند معلم اروپایی مدرسه دارالفنون نمی‌شود. در اوائل قرن نوزدهم تب جهانگردان و ماجراجویانی که با انگیزه‌های گوناگون سودای شرق در سر می پروراندند بالا گرفته بود...