>> شماره 51

ایتالیایی‌ها در سرآغاز عکاسی ایران / محمدرضا طهماسب‌پور

عکاسی در میانۀ سال‌های قرن نوزدهم اختراع شد؛ این پدیدۀ شگفت‌انگیز، به سرعت دوران کودکی را پشت سر گذاشت و جاذبه سحر‌انگیز آن انگیزه‌ای شد برای بازنمایی و کشف دنیای پیرامون و ناشناخته ای که دیدار آن خواهندگان بسیاری داشت. پدیده نوظهور و حیرت‌انگیز، خیلی زود حضور خود را در دوردست‌ترین نقاط عالم گسترش داد.