شماره 4

اگر سینما به این سمت می‌رود! / گفت‌وگو با ژان کلود کریر

ترجمه: پریسا شرعی