شماره 29

اکسپرسیونیسم انتزاعی / دیوید و سسیل شاپیرو / بتی آواکیان

هنر انتزاعی موضوع اصلی بحث در میان نقاشانی بود که در اواخر دهه سی می‌شناختم. هر چند سیاست رادیکال، دغدغه فکری بسیاری از مردم را تشکیل می‌داد، اما برای این دسته خاص از هنرمندان، واقع‌گرایی اجتماعی نيز به اندازه نقاشی از صحنه‌های زندگی آمریکایی (American Scene) هیچ اهمیتی نداشت. (البته این به معنای فقدان کامل اهمیت سیاست در آن دوره نیست؛ در آینده خواهند گفت که جنبش "ضد استالینیسم" که آغازش کم و بیش در قالب "تروتسکی‌گرایی" بود، چگونه به گرایش‌های رو به سوی هنر محض منجر گردید، و بدین ترتیب با عظمت تمام راه را برای آنچه که در پیش بود هموار کرد.) ...