>> شماره 41

اوفلیایِ وارونه / نغمه ثمینی

پاره آغازین فیلم؛ جاستین در شب عروسی مجللش مدتی مجلس و مدعوین را ترک می‌کند تا خواهرزاده کوچک و محبوبش را بخواباند اما در بازگشت به مهمانی تأخیر می‌کند. خواهرش کلر او را می‌یابد که در تخت پسرکش به خواب رفته است. جاستین خواب آلود به خواهرش می‌گوید که انگار قلابی بر پاهایش آویخته:" بسیار هم سنگین" ...