46

اهمیت طراحی گرافیک محیطی در زندگی انسان / ایلگین نیرون / آریا متین

چرا در زندگی به طراحی محیطی نیازمندیم؟ این اولین پرسشی است که باید از خودمان بپرسیم. ما به طراحی محیطی نیازمندیم چون در شهرهایی بزرگ، و اجتماعاتی گسترده به سر می بریم. ما به ابزاری برای شکل دهی و سازمان دهی زمان و زندگی در محیطی فیزیکی نیاز داریم. اجتماعی که در آن زندگی می‌کنیم پر جمعیت، چند زبانه و چند فرهنگی است. شهرها رشد می‌یابند و بزرگ‌تر می‌شوند و جامعه هم در حال تغییر است. به همین دلیل ما به طراحی محیطی نیازمندیم. ...