3

اهمیت اگزوتیک بودن / رضا فرخ‌فال

نگاهی به کارهای شیرین نشاط در موزه هنرهای معاصر مونتریال سپتامبر تا ژانویه 2001 مسئله این است که واژه اگزوتیک exotic، خود به خود واژه قشنگ و خیال‌انگیزی است. این واژه در اصل انگلیسی، در توصیف چیزی به کار می‌رود که غریب و بیگانه باشد و در عین حال جذاب. این واژه را به همین معنا می‌توان در توصیف کارهای اخیر شیرین نشاط به کار برد. از چشم بیننده غربی کارهای او حتماً و به شدت اگزوتیک است. اما ما به هنگام تماشای کارهای او installationها یا چیدمان‌های دیداری و شنیداری او، نه با چیزی اگزوتیک، که با فضاهای آکنده از یک exoticism روبرو می‌شویم.