13

انقلاب میجی / پنه‌لوپه ماسون / رُدیا بنائی

در ژانویه‌ی سال ۱۸۶۸، در طی یک کودتا در ژاپن حکومت دیکتاتوری توکوگاوا (Tokugawa) سرنگون شد و بدین ترتیب عمر رژیم فئودالی کهن پایان پذیرفت و امپراطور قدرت کامل را بدست گرفت. او نام «می جی» یا "حکومت روشن شده" (Enlightened Rule) را برای سلطنت خود برگزید و کودتا، احیاء میجی نامیده شد. دوران مدرن در ژاپن در سال ۱۸۶۸ و با شروع دوره‌ی احیاء میجی آغاز می‌شود.