58

انقلاب معنوی / اشلی بَسی / نسرین هاشمی

در آثار هنرمندان مرتبط با گروه سوارکار آبی و در رأس همه‌ی آنها کاندینسکی، مارک و کله، ما گسترده‌ترین کاوش را در امکانات زبانی نمادین برای بیان «معنویت» به یک مفهوم وسیع ضد ماتریالیستی و کیهانی مشاهده می‌کنیم. در این زبان، رنگ نقشی اساسی داشت. از نظر تئودور دوبلر، نویسنده‌ای که به‌شدت به هنر مدرن علاقه‌‌مند بود، رنگ نشانگر «متاع کیهانی» بود و نقاش هنرمندی بود که «به زبان رنگ، شعر می‌سرود.» کاندینسکی به تفصیل درباره‌ی «صداها»ی خاص متفاوت رنگ‌ها بحث مي‌کرد.