3

انسان، طبیعت و هنر / روبن ویلر / بتی آواکیان

ترجمه‌ی زیر چکیده‌ای است از بخش‌های میانی کتاب "انسان، طبیعت و هنر" که در سال 1968 نوشته شده است. نویسنده در بخش‌های آغازین کتاب با بررسی علت پدیدار شدن انواع هنرهای تجسمی و موسیقی در جوامع اولیه سعی دارد تا اهمیت مفهوم نماد و اسطوره را که کاربردشان در جهت تبیین تجربیات و موجودیت انسانی بوده مورد بازبینی قرار دهد. بخش‌های میانی کتاب (ترجمۀ حاضر) بررسی است پیرامون نتایج منفی پدیدۀ مدرنیته در نابودی ارزش‌های نهفته در نمادها و اسطوره‌هایی که قادر بودند جامعه را بصورت یک نظام منسجم و یکپارچه نگاه دارند و همچنین پدیدار شدن تقابل جدید میان جامعه و فرد. ...