>> شماره 28

انسان، طبیعت، عکاسی / فرهاد فخریان

ورطه هولناكی است این طبیعت! حتی اندیشیدن به آن لرزه بر اندام می‌اندازد! چرا؟ تكانه‌های زمینش ده‌ها هزار نفر را هلاك یا بی‌خانمان می‌كند، خروش موجهایش بنیاد آدم‌ها را ناپدید یا غرقه می‌سازد، بارش باران و تگرگش هستی‌ها بر باد می‌دهد، نیروی آذرخشش همه‌چیز را در دم خاكستر می‌كند و بارهایش كه به توفان و گردباد و تندباد دگرگون می‌شود هست و نیست را از بیخ و بن برمی‌كند و با خود می‌برد.