8

انزلم کیفر / آرتور دانتو / روبرت صافاریان

ترس از اینکه هنر می‌تواند دولت را نابود کند، روی سیاه و بدبینانه‌ی این اعتقاد است که هنر به تنهایی می‌تواند آن را نجات دهد. مصادره «هنر منحط» به دست نازی‌ها یک روی همان سکه تقلبی‌ای است که بیان نمونه‌وار روی دیگرش سانتی‌مانتالیسم این گفته‌ی آدورنوست که «کنش شاعرانه (به معنای عام آن که همه‌ی هنرها را شامل می‌شود) بنیادی‌ترین کنش تاریخی است.» هر دو دیدگاه در روزگار باستان همزمان با جنگ تندی که بین فلسفه و شعر در جریان بود زاده‌ شدند. ...