66

انتزاع: عکس واقعیت / غزاله هدایت

نیم نگاهی تاریخی به گرایش‌های انتزاعی در عکاسی دنیای غرب و ایران