71

انتزاعِ مفهوم‌زده/ علیرضا احمدی‌ساعی

درباره‌ی دو نمایش: «تهی فعالِ» محمدحسین عماد و «هوای زمینِ» مهران مهاجر