>> شماره 41

امنیت بسته‌گی / غزاله هدایت

مگر می‌توان چیزی را دید و به یاد چیزی دیگر نیفتاد. مگر می‌توان استکان را دید و پنیر را ندید یا پنیر را دید و به یاد عکس روی یخچال نیفتاد وعکس روی یخچال را دید و لبخند نزد و بوها و صداها را نشنید. و حالا که مشغول بسته‌بندی چیزهام با روزنامه و پلاستیک‌های حباب‌دار، انگار تمام دیروزهایم را می‌پیچم تا از یاد نروند یا دور نشوند...