69

امر والا و امر آوانگارد / ژان فرانسوا لیوتار / مجید پروانه‌پور

در سال 51-1950، بارنت باروخ نیومن تابلویی کشید در ابعاد 42/2 در 42/5 متر و نام آن را گذاشت Vir Heroïcus Sublimis.1 در اواسط دهه‌ی 1960 او عناوین سه مجسمه‌ی نخست خود را اینجا 1، اینجا 2 و اینجا 3 نهاد. نقاشی دیگرش را آنجا نه، اینجا، دو نقاشی دیگر را اینجا و دو نقاشی بعدی را هم باش نامید. در دسامبر 1948، نیومن مقاله‌ای نوشت با نام «امر والا اکنون است». ...