70

امر والا: منظر بریتانیایی در برابر منظر آلمانی / تدوین و ترجمه: گلنار نریمانی

در نیمه‌ی دوم قرن هفدهم، یعنی پیش از آنکه حوزه‌ی مستقلی از اندیشه تحت عنوان زیباشناسی یا استتیک شکل بگیرد، ادیب و منتقد ادبی برجسته‌ی فرانسوی، نیکولا بوالو ترجمه‌ی فرانسه‌ی رساله‌ای متعلق به قرن اول میلادی منسوب به لونگینوس را منتشر کرد و خود مقدمه‌ای مفصل نیز بدان افزود. موضوع این رساله که عنوان آن Peri hypsus بود و بوالو آن را به رساله‌ای درباره‌ی والایی یا در باب شکوه در سخن ترجمه کرده بود مفهوم امر والا بود. ...