>> شماره 31

امر بدوی و بدوی‌گرایی / کالین رودز / امیر احمدی‌آریان

کلمه‌ی «بدوی» عمدتاً به کسی یا چیزی اطلاق می‌گردد که ساده‌تر یا عقب‌مانده‌‌تر از آن کس یا چیز دیگری باشد که با آن مقایسه می‌شود. عمدتاً این کلمه بار منفی دارد، و دلالت می‌کند بر فقدان سازمان‌دهی، ظرافت و ملزومات تکنولوژیک. به لحاظ فرهنگی، این کلمه به معنای انحراف از آن دسته کیفیاتی است که از نظر تاریخی در غرب، نشانه‌های تمدن بوده‌اند. این واقعیت که وضعیت بدویت قیاسی است، در درک این مفهوم اهمیت فراوان دارد، اما مهم‌تر از آن این است که بدانیم این مفهوم یك داده‌ی طبیعی نیست...