شماره 27

الگوهای توجه / مایکل باکسندال / ویدا قدسی‌رائی

ما تصاویر را شرح نمی‌دهیم: ما عباراتی راجع به تصاویر را شرح می‌دهیم _ یا بهتر بگوییم، ما تنها تا آن اندازه که بر اساس مشخص نمودن یا توصیف کلامی به تصاویر پرداخته‌ایم، آن‌ها را شرح می‌دهیم. برای مثال اگر من درباره‌ی تابلوی غسل تعمید مسیح اثر پیِرو دِلاّ فرانچسکا عبارتی کمابیش ابتدایی مانند «طرح مستحکم این تصویر، تا حدی ناشی از آموزش‌های اخیر پیِرو دِلاّ فرانچسکا در فلورانس است» بگویم یا بیاندیشم، در وهله‌ی اول «طرح مستحکم» را به مثابه‌ی توصیفی از یکی از جذابیت‌های غسل تعمید مسیح مطرح می‌کنم. آن‌گاه، در وهله‌ی بعد این قضیه را مطرح می‌کنم که آموزش‌هایی که پیِرو دِلاّ فرانچسکا در فلورانس دیده موجب این جذابیت‌ها شده است. ...