26

القا و شکل‌دادنِ باورها: نقش مخاطب در ارتباط بصری / آن‌سی. تایلر / علی عامری‌مهابادی

در حالی که هدف از تمام ارتباطات «القای باورهایی در مخاطب نسبت به گذشته...، حال...، یا آینده است» ، بررسی پیرامون مخاطبان نیز جزء مکمل فرایند ارتباط بصری محسوب می‌شود. در این فرایند دیزاینر سعی دارد تا مخاطب را متقاعد کند امری را بپذیرد، که از طریق ابژه دو بعدی نشان داده یا تلویحأ بیان می‌شود...