>> شماره 60

الف و یای زندگی در عکس- یادگارهای جاسم غضبانپور / مهران مهاجر

نگاه کردن هم به عکس‌های یادگاری‌های همسایه‌ی جاسم غضبانپور کار سختی است چه رسد به نوشتن درباره‌ی این عکس‌نوشته‌ها، پس چه می‌توان گفت از حسِ عکاس گاهی که با دوربین پیش روی این دیوارنوشته‌ها ایستاده. ...