حجاری طاق بستان دوره‌ی ساسانی کرمانشاه
50,000 ریال – خرید

11

اقلیم هشتم / آریاسپ دادبه

برای ما انسان‌های معاصر درک عالم هنرهای معنوی بسیار دشوار است، در حقیقت منابع شناختمان تغییر کرده است، تهداد محدودی کانون‌های فرهنگی در جهان امروز و معدود افرادی در این زمینه‌ها کار می‌کنند، توجه این مجامع بیشتر در حوزه‌ی پژوهش است تا خلق اثر هنری تصور عمومی بر این عقیده‌است که دوران این آثار به سر رسیده و ما دیگر آن عوالم را نداریم و کارکرد این آثار نیز در ظرفیت پذیرش و جذب آثار انسان معاصر نیست...