>> شماره 48

افسون واقعیت / کامران سپهران

تی.ئی. هیوم شاعر و نظریه پرداز ایماژیست‌ها، بر این باور بود که دو دیدگاه دربارۀ انسان وجود دارد. یکی که رمانتیک می‌خواندش، آدمی را دارای ژرفای بی‌پایانی می‌داند، بر وجودش تناهی متصور نیست و مملو از امکانات است. دیگری یعنی کلاسیک در قطب مقابل است و آدمی را وجودی محدود می‌داند که به مدد نظم و نسق و سنت، چیزی در خور از آن می‌توان بیرون کشید. جهان تصویری مهدی مقیم نژاد البته عاری از آدمیان است ولی هر دم به ما یادآور می‌شود که این جهان چیزی فراتر از آن است که به ظاهر می بینی. به ما هردم یادآور می شود چون عملاً عکس‌های او دست اندرکار به تصویر درآوردن به تصویر درنیامدنی هستند. در آنها غیر مادی به دیده در می‌آید. در جهانی افسون زدا این تصاویر گویی درگیر پروژۀ افسون زایی به شیوۀ خاص خود هستند.